Comitè de seguretat i salut laboral, 18/06/2021

Des de la 3SINDICAL us expliquem els punts que s’han tractat al Comitè de seguretat i salut laboral.

Sinistralitat laboral: presenten l’informe sobre la investigació d’accidents lleus. En aquest primer trimestre s’han produït 188 accidents i tot i que de moment és aviat per fer una valoració, es pot observar com les unitats amb més sinistralitat són USC i BRIMO. Una de les mesures correctores a implementar per reduir aquesta sinistralitat seria fer una formació física dels treballadors. Per part de la part social, sol·licitem que es realitzi aquesta formació física en horari de treball.

Exàmens de salut 2021: es va iniciar la campanya d’exàmens de Salut l’1 de juny i com altres edicions es farà, amb mitjans propis, a Barcelona i Egara. La resta de serveis es farà per mitjans aliens.

Covid-19: la SgPRSL ha realitzat consultes al Departament de Salut sense obtenir cap resposta. Es reafirma que la qüestió relacionada amb la vacunació de la Covid-19 és potestat de Salut. Qualsevol disfunció sobre aquesta qüestió ha de ser tractada amb Salut, els MAP dels CAP. Els criteris de vacunació es van modificar i ara s’aplica el criteri general per franges d’edat (ja no es fa com a treballadors essencials).

Es va realitzar una revisió d’avaluació del risc a exposició a l’agent biològic Coronavirus (SARS- CoV-2) en les activitats de la DGP. Es recorda que les mesures preventives estan vigents. Concretament es fa referència a la realització de controls d’alcoholèmia i estupefaents.

Nova uniformitat: s’ha retardat entre altres coses per la constitució del nou govern i modificació del Decret d’uniformitat existent per adaptar-lo a la nova uniformitat. Des de la signatura de la licitació es preveu un termini de dotze mesos per la implantació a tot el CME.?

Programa ESPAI: com ja van informar en el darrer CSSL, es preveu fer una nova licitació perquè estigui operatiu el gener del 2022.?

Simulacres d’evacuació d’incendis: 48 centres de treball pendents. Es preveu realitzar-los durant el 2021.

Avaluació de riscos psicosocials: pendents del vistiplau de l’operativa. Estava prevista realitzar-la el 2021.

Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament sexual, per raó de sexe, de l’orientació sexual o de la identitat sexual de la PGME: 3 casos oberts aquest trimestre, 2 per assetjament sexual i 1 per raó del sexe.

Actuacions DDD: s’han fet 180 actuacions per diverses desinfeccions, desinfectes i desratitzacions. Les més habituals per sarna i paneroles.

Documents: