El Pla d’Igualtat de dones i homes de la PG-ME

Concepte de Pla d’Igualtat

Conjunt ordenat de mesures per assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes i eliminar les discriminacions per raó de sexe.

*Article 46.1 Llei Orgànica 3/2007, per a la igualtat efectiva de dones i homes

Els plans d’igualtat fixen:

Els objectius que es volen assolir les estratègies que s’han d’adoptar
Les accions concretes per aconseguir-los
Sistemes eficaços de seguiment i avaluació dels objectius proposats

La Llei 17/2015, d’igualtat efectiva entre dones i homes obliga a aprovar un Pla d’Igualtat

Per què és necessari aprovar un Pla d’Igualtat

Compromís institucional de la DGP Les dades parlen de desigualtats
Una organització adaptada als nous reptes
Possibilitat de participar en projectes internacionals

Consulteu la infografia adjunta!