Exàmens de Salut Laboral 2022

Consulteu tota la informació necessària per a la realització dels exàmens de salut laboral 2022 i l’accés al procediment de citació.
Per accedir al procediment de citació primer haureu d’iniciar sessió a la intranet d’Interior amb la contrasenya d’ATRI
Recordeu que el període habilitat per sol·licitar la realització dels exàmens de salut durant l’any 2022 és del 25 de maig de 2022 fins al 30 de juny de 2022, ambdós inclosos.

Cita examen de salut laboral
*Informació publicada en l’enllaç de la intranet del Departament d’Interior:

Exàmens de salut laboral – 2022

• 1. Introducció
• 2. Període de sol·licitud dels exàmens de salut 2022
• 3. Petició de cita dels exàmens de salut laboral
• 4. Centres de realització dels exàmens de salut laboral
• 5. Aspectes importants d’interès
• 6. Lliurament dels resultats mèdics
• 7. Consultes
• 8. Quadre sobre el mitjà de sol·licitud de la cita, tenint en compte l’àmbit territorial i el col·lectiu al qual pertany el treballador

1. Introducció
Els exàmens de salut laboral formen part de la vigilància de la salut, tal com estableix la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, i tenen per objecte la vigilància periòdica de l’estat de salut dels treballadors en funció dels riscos inherents al seu lloc de treball.

Les mesures de vigilància i control de la salut dels treballadors s’han de dur a terme respectant sempre el dret a la intimitat i a la dignitat de les persones, així com a la confidencialitat de la informació relacionada amb el seu estat de salut.

En què consisteix un examen de salut laboral?
L’examen de salut laboral consisteix a fer una valoració de l’estat de salut del/de la treballador/a, recollint informació referent al seu estat de salut, fent l’exploració física i les proves específiques complementàries, que variaran en funció dels riscos laborals a què estigui exposat el/la treballador/a.

Els exàmens de salut es duen a terme d’acord amb els protocols de vigilància de la salut específics, amb la periodicitat següent:

• Personal administratiu, tècnic i laboral del Departament que no estigui sotmès a torns de nit: la periodicitat de l’examen de salut és cada tres anys (triennal).
• Personal operatiu del cos de Bombers, cos d’Agents Rurals, i del cos de Mossos d’Esquadra i d’altre que estigui sotmès a torns de nit: la periodicitat de l’examen de salut és anual.

Àmbit d’aplicació:
Tot el personal del Departament d’Interior.

Realització dels exàmens de salut al Departament d’Interior:
El Servei de Vigilància de la Salut Laboral (en endavant, SVSL) gestiona i coordina els exàmens de salut laboral de tots els treballadors del Departament d’Interior. La realització efectiva dels exàmens de salut es durà a terme mitjançant l’empresa EGARSAT, SLU, adjudicatària del contracte de servei per a la realització dels exàmens de salut corresponents a l’any 2022 dels treballadors adscrits al Departament d’Interior.

Els treballadors del Departament d’Interior sol·licitaran la cita per a la realització dels exàmens de salut a l’empresa EGARSAT: revisionsbarcelona@egarsatsp.es; revisionsgirona@egarsatsp.es; revisionslleida@egarsatsp.es; revisionstarragona@egarsatsp.es), en funció de l’àmbit territorial del seu centre de treball i del col·lectiu al qual pertanyen.

Consulteu el quadre informatiu de distribució territorial per saber on s’ha de demanar cita.
Els exàmens de salut es faran al llarg de l’any 2022

2. Període de sol·licitud dels exàmens de salut 2022
El període habilitat per sol·licitar la realització dels exàmens de salut durant l’any 2022 és del 25 de maig de 2022 fins al 30 de juny de 2022, ambdós inclosos.

3. Petició de cita dels exàmens de salut laboral
Per sol·licitar la cita a l’entitat EGARSAT:
S’ha de fer arribar un correu electrònic de petició des del dia 25 de maig de 2022 fins al 30 de juny de 2022. L’entitat EGARSAT es posarà en contacte amb els treballadors que hagin fet la petició corresponent dins dels terminis abans esmentats, per poder programar una cita al llarg de l’any 2022.

L’empresa EGARSAT us assignarà el centre mèdic que us correspongui segons el vostre centre de treball. Consulteu prèviament la regulació de cada DG en relació amb les hores disponibles i els desplaçaments per causa de la realització de l’examen de salut.

Fins al 30 de juny de 2022 podeu enviar un correu per demanar cita.

L’entitat EGARSAT contactarà amb els treballadors, a través de les dades proporcionades, al llarg de l’any per programar un dia i hora per poder fer l’examen de salut laboral.
Les dades imprescindibles que heu de proporcionar en el correu electrònic de sol·licitud són les següents (els correus que no continguin aquesta informació o la informació sigui incompleta no es podran atendre):

Les peticions s’han de fer amb caràcter individual. Una petició = Una persona.

No s’acceptaran peticions grupals.

Dades a proporcionar al correu:
• Nom i cognoms
• NIF
• Adreça correu electrònic –preferentment corporatiu- NO bústies conjuntes
• Telèfon mòbil
• Direcció general o organisme (DGP, DGPEIS, DGAR, SCT…)
• Centre de treball, localitat i unitat operativa del cos
• Lloc de treball (mosso, bomber, agent rural, tècnic, administratiu…)

A partir del moment en què EGARSAT rep la sol·licitud, es posaran en contacte amb el/la treballador/a de manera individual, amb l’objectiu de concretar la data i el centre per fer l’examen de salut laboral. Aquest contacte es farà per ordre d’arribada de les sol·licituds i al llarg de la campanya 2022, per correu electrònic o telefònicament.

Tenint en compte l’elevat nombre de peticions, és molt important que respecteu els dies i llocs de cita assignats.

Si per motius laborals o personals heu de modificar la data assignada, caldrà avisar el centre on s’ha programat la cita amb una antelació mínima de 48 hores, per tal d’aprofitar l’hora per a un/a altre/a treballador/a, i també poder facilitar una nova data de visita.

4. Centres de realització dels exàmens de salut laboral
Els exàmens de salut laboral es duran a terme en diferents centres, en funció de la província on es desenvolupa la tasca laboral i el col·lectiu que afecti; a aquest efecte heu de consultar el quadre inclòs al final d’aquesta notícia.

5. Aspectes importants d’interès
• El dia de la visita porteu el document d’identitat.
• El dia de realització de l’examen de salut heu d’emplenar el full d’autorització i dades personals segons la normativa de la Llei de protecció de dades.
• L’examen de salut laboral no es podrà dur a terme si esteu en situació de baixa mèdica (sigui per contingència comuna o laboral, inclosa la baixa maternal). Si tot i l’advertiment es fa l’examen de salut sense que el/la treballador/a informi que està en situació de baixa laboral, l’examen de salut quedarà anul·lat a tots els efectes.
• Si feu servir ulleres, porteu-les a sobre.
• Porteu el vostre carnet d’història vacunal, si en disposeu.
• La mostra d’orina la recolliran en el centre mèdic mateix, a excepció dels químics (s’informarà prèviament del procediment de recollida de la mostra).
• Per tal que us puguin fer l’analítica, heu d’anar a fer-vos l’examen de salut en dejú un mínim de quatre hores. Si disposeu d’alguna analítica recent, és convenient que la porteu el dia de visita.
• En cas que seguiu algun tipus de tractament farmacològic, es recomana portar la recepta electrònica, o el nom del medicament.
Demaneu sempre el justificant d’assistència a la visita, a fi de presentar-lo, si cal, davant dels vostres superiors o l’àrea competent.

6. Lliurament dels resultats mèdics
Una vegada fet l’examen de salut laboral i analitzades la totalitat de les proves, s’emetrà la qualificació i se us lliurarà una còpia dels resultats de la manera següent: els treballadors accediran al resultat del seu examen de salut a través de l’expedient virtual.

7. Consultes
Si us correspon (o si heu demanat l’examen de salut laboral) amb l’entitat col·laboradora EGARSAT (segons quadre notícia):
• Barcelona: revisionsbarcelona@egarsatsp.es
• Girona: revisionsgirona@egarsatsp.es
• Lleida: revisionslleida@egarsatsp.es
• Tarragona: revisionstarragona@egarsatsp.es

8. Quadre sobre el mitjà de sol·licitud de la cita, tenint en compte l’àmbit territorial i el col·lectiu al qual pertany el treballador
Àmbit territorial Col·lectiu treballadors afectats Mitjà de sol·licitud de la cita
Barcelona Tots els treballadors* Envieu petició a l’adreça
revisionsbarcelona@egarsatsp.es
Girona Tots els treballadors* Envieu petició a l’adreça:
revisionsgirona@egarsatsp.es
Lleida Tots els treballadors* Envieu petició a l’adreça:
revisionslleida@egarsatsp.es
Tarragona Tots els treballadors* Envieu petició a l’adreça:
revisionstarragona@egarsatsp.es

(*): tots els treballadors del Departament d’Interior, és a dir, els cossos operatius (CME, CAR i CBG) i el personal administratiu, tècnic i laboral.