Intervencions quirúrgiques sense hospitalització: problemes amb els justificants

Des del Sindicat de Policies de Catalunya hem traslladat la nostra queixa demanant que es corregeixi una situació que necessita un aclariment per part del Departament a alguns serveis administratius.

La normativa reguladora del permís per intervenció quirúrgica sense hospitalització amb repòs domiciliari diu el següent:

“En les intervencions quirúrgiques sense hospitalització que precisin repòs domiciliari caldrà acreditar mitjançant el corresponent document mèdic que el familiar que ha estat intervingut quirúrgicament necessita repòs domiciliari. Així mateix, es podrà gaudir d’aquest permís mentre persisteixi la prescripció del repòs domiciliari

Com bé sabeu, s’està demanant que s’especifiqui al comprovant els dies de repòs de la persona intervinguda, absolutament innecessari sota el nostre parer.

El punt 4.9 dels criteris de tramitació de llicències, permisos, i reduccions de jornada engloba aquest permís en concret, amb la resta de permisos per hospitalització d’un familiar fins a segon grau.

Per tant només caldria presentar un justificant on es fes constar que s’ha realitzat una intervenció quirúrgica, sense més informació.

Així mateix, hi ha companys que reben instruccions que diuen que l’inici del gaudiment és el mateix dia del fet causant, quan els criteris de tramitació especifiquen que el període de gaudiment començarà la primera jornada planificada de treball, dins els 5 o 10 dies posteriors al fet causant.