La Generalitat condemnada per no pagar el complement d’IT i les pagues extraordinàries durant les baixes

El jutjat contenciós administratiu núm. 9 de Barcelona, ha condemnat la Generalitat de Catalunya a l’abonament dels complements i millores de la incapacitat temporal, així com a les diferències generades a l’abonament de les Pagues Extraordinàries, d’una funcionària del cos de Mossos d’Esquadra en situació d’incapacitat temporal que es va prolongar més de 18 mesos.

La funcionària va percebre exclusivament la prestació per IT de la Seguretat Social a partir dels indicats 18 mesos, deixant de percebre el complement fins al 100% per part de la Direcció General de la Policia.

Recuperada per al servei, la funcionària va reclamar el complement indicat, així com la diferència en les pagues extraordinàries no percebudes.

Tot i que la normativa general de funció pública és clara, la Direcció General de la Policia va decidir no aplicar-la.

Així, el Decret 5/2018 i la Instrucció de la Secretaria d’Administració i Funció Pública número 2/2019 disposa que:

“La millora de la prestació econòmica d’incapacitat temporal es reconeix igualment en cas de prolongació excepcional dels efectes de la incapacitat una vegada transcorreguts 545 dies des de l’inici de la incapacitat temporal fins a la qualificació de la incapacitat permanent”.

Per tant, veiem com l’Administració és àgil per aplicar aquelles disposicions de funcionaris de la Generalitat que no siguin negatives o perjudicials, però quan es tracta de condicions més beneficioses o disposicions clares a favor dels Mossos d’Esquadra, intenta eludir l’aplicació, amb el consegüent perjudici per al funcionari.