Reforma EBEP: Permisos dels funcionaris

Els permisos dels funcionaris públics han estat modificats. La modificació del RDL 5/2015 de 30 d’octubre, aprova la refosa del text de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic publicada al BOE 341 el dimecres 30 de desembre de 2020.

Molts companys/es heu tramitat permisos que han estat modificats reclamant aquestes modificacions i la resposta de molts serveis de planificació ha estat que no en tenien coneixement.

Quasi un mes i mig després de l’entrada en vigor, encara “no en tenen coneixement”. Ajudem-los una mica: mirin el BOE 341 “pàgina 312” “article 48”.

Als afiliats ja us vam enviar un resum per WhatsApp. Ara ho fem extensiu per escrit a veure si així…

Permisos per mort, accident o malalties greus (ja existien i queden igual), hospitalització (ampliat als familiars de primer grau en un dia més, 2n grau queden igual que estaven) o intervenció quirúrgica sense hospitalització que necessiti repòs domiciliari (conceptes afegits en la modificació que no estaven inclosos abans).

Familiars de primer grau: Tres dies dins la mateixa localitat i cinc dies fora de la mateixa localitat de destí.

Familiars de segon grau: dos dies dins la mateixa localitat o quatre dies fora de la mateixa localitat de destí.

Esperem que ben aviat totes les planificacions tinguin clares les modificacions.

Mentrestant, si teniu qualsevol problema quan els sol·liciteu, no dubteu a contactar-nos pels canals habituals.

Documents: