Reunió amb responsables de la RPTE, 16/03/2021

Us expliquem els temes més importants que es van tractar a la reunió amb responsables de la RPTE, el passat 16 de març de 2021.

1- ARRO:

– En relació amb la previsió que hi ha per implementar a moltes ARRO del territori, un canvi d’horari dintre del quadrant de planificació de servei, la nostra organització sindical es mostra contrària a qualsevol canvi que repercuteixi de manera negativa al dret que també tenen els agents del CME a poder gaudir de la seva conciliació familiar. Per aquest motiu demanem si hi ha previsió de canvi de quadrant horari a l’ARRO de la RPTE.

La resposta que donen és que no tenen coneixement de l’aplicació d’un canvi de quadrant horari a l’ARRO de la RPTE.

– Demanem si ja s’ha fet l’entrega del total d’uniformes de servei d’ARRO (granotes) als agents de nova incorporació.

Servei d’Administració indica que actualment els agents destinats a l’ARRO d’aquesta regió policial, disposen de dues granotes d’estiu, i que hi ha pendent l’entrega d’una granota d’hivern.

2- GUÀRDIES D’INVESTIGACIÓ:

En relació amb el repartiment competencial i circuit d’activació dels serveis d’incidències d’investigació a la RPTE assignades a les diferents unitats, demanem el número d’assignació d’efectius que desenvolupen aquestes GNP, és a dir, quants agents integren una d’aquestes GNP.

La resposta rebuda és que l’assignació de les GNP es realitza en l’àmbit potestatiu tenint en compte el nombre d’efectius de cada UI, i aplicant la proporció:

-12 efectius UI Tortosa

-12 efectius UI Amposta

– 6 efectius UI Gandesa

Aquest any s’ha iniciat un canvi a les GNP: on fins ara hi havia dos efectius realitzant aquest servei, i per evitar més càrregues de treball als agents, s’ha decidit que aquest servei el desenvolupi només un agent. Aquesta decisió ve motivada pel nombre d’incidents que s’han donat durant aquestes GNP fins ara.

Es farà la prova amb aquesta nova estructuració de les GNP, per veure els resultats.

3- INCIDÈNCIES AMB LA MALA CLIMATITZACIÓ A LES COMISSARIES:

Demanem l’estat actual de les possibles incidències obertes pel mal funcionament del sistema de climatització a les comissaries del CME de la RPTE.

La resposta de la responsable del servei d’Administració és:

Gandesa: Es va treballar en el sistema de calefacció, i actualment sense incidències.

Amposta, Tortosa, Mora d’Ebre: sense incidències

L’Ametlla de Mar: Problemes de climatització a principis de l’hivern, però es va reparar l’avaria. Actualment hi ha algunes disfuncions, i la solució seria fer una regulació manual en alguns despatxos de la comissaria.

4- PROGRAMA VACUNACIÓ CONTRA LA COVID-19:

Demanem si els responsables de la gestió operativa i administrativa de la RPTE tenen informació obtinguda pel seu càrrec de responsabilitat i gestió, de possibles dates de vacunació al CME dels agents majors de 55 anys.

Els responsables de la RPTE ens informen que no disposen actualment d’informació relacionada amb el pla de vacunació dels agents majors de 55 anys, i que el pla de vacunació ve gestionat pel Departament de Salut.

5- CONFINAMENT PER COVID-19 FILLS DE MEMBRES DEL CME:

En relació amb el confinament de fills menors dels membres del CME, motivat per haver estat aquests en contacte directe amb un positiu de COVID-19, i davant la injusta decisió que afecta els membres del CME, que no poden gaudir d’un permís retribuït per tenir cura dels seus fills menors d’edat durant el temps que dura el confinament, i en espera de la resolució judicial de la denúncia que es va interposar en el seu dia per aquest greuge comparatiu, instem als responsables de la RPTE a què donin les instruccions necessàries per poder flexibilitzar al màxim la situació laboral dels agents del CME afectats, i que d’aquesta manera no es vegin minvades les hores que tenen assignades per gaudir dels seus permisos, AP, etc.

La resposta rebuda és que en aquells casos que es poden donar, intenten flexibilitzar al màxim la planificació dels agents afectats, dins dels paràmetres que regula la norma (facilitats permisos, AP, etc.).