Reunió C. G. Mobilitat 02/12/21 (1)

Des del Sindicat de Policies de Catalunya us expliquem els temes que es van parlar a la reunió. Van quedar punts de l’ordre del dia que no es van poder tractar i que es faran un altre dia.

1. TRÀNSIT:

Efectius. Des del desplegament l’any 2000 fins a l’any 2016, el nombre d’efectius destinats a les diferents ART’s, ha experimentat un augment d’efectius i és a partir d’aquest 2016 que hi ha un decrement d’efectius per manca de promocions de l’especialitat de Trànsit. Actualment, tenim aproximadament els mateixos efectius que teníem el 2018, que són uns 1166 efectius repartits a totes les escales.

Des de la C.G. Mobilitat s’està d’acord en el fet que s’han de convocar més concursos i també més cursos de Trànsit, la intenció de l’administració és convocar-los cada 2 anys, sent la comissaria general Tècnica qui marca la cadència.

En l’actualitat, la mitjana d’edat dels efectius de trànsit es troba al voltant dels 48 anys.

Es preveu que amb el nou model de Jubilació que s’aprovarà, hi haurà un major índex de jubilacions, arribant la punta màxima el 2031, per tant, s’han de preveure concursos per pal·liar aquesta situació.

Sobre el Torn de nit, hi ha mancances d’efectius pel canvi del Q-10 al Q-5. Les nits desapareixen com a tal, i se substitueixen per un torn R (Reforç).

La C.G. Mobilitat ens expliquen que tot i que amb el quadrant Q-5 hi ha menys disponibilitats, es donen la majoria dels AP’S i posen d’exemple la M. Sud, on s’han concedit 40 permisos, i només 7 s’han denegat.

Es demana per part de diversos sindicats la possibilitat de cobrir aquestes mancances amb hores extra o la creació d’una bossa, ja que al sector només hi ha una patrulla disponible la majoria de les nits. Això implica una manca de seguretat envers aquesta mateixa patrulla, ja que no hi ha ningú de l’especialitat per fer reforç i a la vegada, impedeix que els efectius puguin gaudir d’algun tipus de permís, perquè no hi ha ningú més.
Amadeu Domingo diu que no és possible donar OER per poder donar permisos a la resta d’efectius.

Per part de la C.G. Mobilitat s’explica que aquest estiu passat i per primera vegada, s’ha aconseguit que sortissin hores extra per totes les ART’s com a pla d’estiu.

Sobre Veler Pentax ens informen que sortirà un oferiment per intentar que efectius de trànsit que han ascendit o que ja tenen la formació de l’especialitat, puguin tornar a formar part de la mateixa mentre no surti un concurs. També s’està estudiant la incorporació d’un complement equiparable a un nivell 4, ja que ja cobren el nivell 3 i no és possible remunerar d’una altra manera la tasca de cap de torn que es fa com a Veler Pentax. Aquesta és una proposta a la subdirecció com a mesura transitòria fins que el lloc pugui ser cobert per un Sergent.

Aquí es fa esment per part de diverses formacions sindicals sobre la provisionalitat que hi ha al cos per la manca de concursos així com un mínim de 2 patrulles per torn, a més de per efectivitat, per un tema de seguretat dels mateixos companys.

També es demana un repartiment equitatiu de comandaments als torns. Sme explica un cas d’una ART on al matí hi ha 3 sergents treballant, a la tarda un caporal i a la nit no hi ha comandaments.

Tanmateix, es torna a incidir en la necessitat de què la CG Mobilitat sàpiga que les ART’s, s’han de potenciar i mantenir, compensar als velers Pentax amb hores, permisos, etc. si és que no està permès econòmicament.

L’Intendent Portals ens explica que hi ha fet un informe a Prefectura on demanen que les ART’s han de créixer de manera progressiva i s’han de fer concursos i cursos, i que sobre els velers Pentax, fa setmanes que es treballa per trobar una solució. També informa que actualment no hi ha cap OER que no estigui relacionada amb POEA i que no hi ha altres tipus d’hores extra a cap lloc del cos.

Es parla sobre la possibilitat d’alliberar efectius d’alguns serveis que són prescindibles, com per exemple l’acompanyament que es fa a l’empresa que col·loca cons als carrils reversibles, per la qual no és necessària la presència uniformada. Es demana al SCT que es faci sense Mossos, però l’empresa encarregada mostra reticències.

Respecte al tema d’obertura d’informacions reservades per pèrdues de material (tauletes), ens comenten que només s’han tramitat quan hi ha negligències, però que des de la CG Mobilitat no ha passat i si hi ha algun cas, és perquè s’ha tramitat des de les regions i això no depèn d’ells.

Es pregunta el total de persones afectades per algun tema (exempció de nits, baixes, adaptacions…). I són un total de 337 efectius a Trànsit.

2. ESTRATÈGIC:

Es tracten els punts 12 i 14.

Segons manifesta l’intendent Portals, la resta de punts són temes ja tractats al Consell de Policia. Actualment, està treballant amb la Prefectura.

Els canvis de localitat logístics de ART’s es faran efectius el primer semestre de 2022. Es preveu la construcció d’una nova comissaria a La Jonquera, però no està previst a curt termini el moviment d’efectius de Trànsit cap a aquesta nova comissaria.

La previsió és que hi hagi nous grups de trànsit, però per exemple ASA, no és un nou grup.

Estan pendents del tema de taxis i VTC, però depenen de l’ART sud. Allà hi ha 2 efectius únicament.

Es pregunta per part dels sindicats com preveu trànsit el control de vies després de la retirada dels peatges. Ja no hi han càmeres i altres formes de controlar als usuaris. La resposta és que aquest tema depèn del SCT, per tant, no és competència de la C.G. Mobilitat. Depèn del titular de les vies quin sistema implantaran i com.

Intervé Amadeu Domingo i ens informa que actualment s’està negociant amb les diferents administracions com serà el nou control, amb quins mitjans es comptarà a les xarxes lliures de peatge. Amb tota probabilitat el sistema escollit serà el de vinyetes.

3. MATERIAL:

Autocad: Està prevista la implementació d’un nou model de planimetria que no estigui subjecta a renovacions anuals.

Taquilles: No correspon demanar-les en aquesta reunió, ja que depenen del servei d’administració del destí.
Es comenta per part d’un sindicat el problema tècnic i recurrent de la manca de connexió DGT. Aquest fet provoca situacions conegudes on s’ha hagut de deixar marxar persones perquè no es poden comprovar les dades. I després arriba a dependències policials un “ofici” de SCT o DGT dient que aquesta persona no podia conduir perquè tenia el permís retirat…

Ens emplacen a parlar-ho quan arribi el moment (Punt 6)

4. PARC MÒBIL

En total es disposa de 429 vehicles de Trànsit entre 2 i 4 rodes.
D’aquests al Pirineu n’hi ha destinats 30, dels quals 10 són motos, 20 cotxes i d’aquests últims, 11 són tracció 4×4.

Del total de vehicles:

• 6, tenen més de 500.000 km
• 33, tenen entre 300 i 400.000 km
• 14, tenen entre 400 i 500.000 km

Es fa la queixa per part sindical que no totes les ART’s són iguals i que estan destinant vehicles de poca potència, fet que caldria solucionar si s’incorporen nous vehicles.

SPC pren la paraula i pregunta si s’està fent alguna revisió complementària a aquests vehicles que tenen un quilometratge elevat, com per exemple passar voluntàriament una ITV anual en lloc de Bianual com marca la normativa…

Responen que no, que només es guien per criteris tècnics de manteniment segons el taller i no fan res que no diguin ells.

Se’ls recorda que, ja que són pocs vehicles afectats, podrien elaborar algun pla per si un vehicle arriba a un quilometratge elevat, i que es faci una ITV extraordinària (Voluntària) anual per detectar a temps, possibles fallides en elements bàsics de seguretat (amortidors, xassís, conductes de fre, etc.)

Tornen a manifestar que no, que la ITV és un criteri tècnic i no valoren fer res més que el que marca la normativa.

Amadeu Domingo ens explica que la situació del Parc Mòbil afecta a tot el cos i és una situació que s’està revertint des del 2020 amb la incorporació de nous vehicles i que continuarà l’any vinent.

* Si accedeixes al web amb la teva contrasenya, podràs veure el document de l’ordre del dia.