Reunió C.G. Mobilitat 17/02/2022 (2)

La primera reunió es va fer el 2 de desembre de 2021 i pel volum de temes a tractar es va dividir en dues parts. Amb aquest resum han donat per finalitzada la reunió amb la totalitat de temes tractats.

ASA

Nou edifici i comissaria ASA, i mal estat de les actuals. Noves dependències: Les noves dependències a l’aeroport del Prat serien a la nau A, ja que les actuals tenen instal·lacions deficitàries, sobretot les ubicades a la Terminal 1.

Ens comenten que s’estan fent totes les obres de millora. AENA cedeix les instal·lacions i el manteniment de les mateixes s’ha de fer mitjançant un conveni amb la DGP.

La zona de Mossos estarà senyalitzada en tot el perímetre, perquè comparteix espai públic amb altres serveis de l’aeroport (videovigilància).

Respecte a la manca de caporal a la U.I. ASA, ens informen que s’ha fet la petició d’un segon caporal i esperen que l’administració ho concedeixi.

MARÍTIMA

Manca pagament d’indemnització als Mossos de l’Ametlla: Ens diuen que no correspon a aquesta reunió i que el pagament és competència de l’administració de la RPTE, tot i que els títols estan pagats, les dietes corresponen a RPTE.

Previsió noves convocatòries: al cronograma d’aquest any no hi ha reflectit cap concurs.
Queda pendent una reunió amb la SGRH per parlar sobre la plantilla.

Possibilitat de canvi de quadrant: ara com ara no es contempla cap canvi, ja que consideren que l’actual és el millor quadrant possible per la quantitat d’efectius de què es disposa.

Manteniment/exercici físic dins la planificació laboral: expliquen que està plantejat en un grup de treball pel que fa a tot el CME i, per tant, no es tracta en aquesta reunió.

Previsió d’entrega d’embarcacions caiacs i material: La setmana vinent tindríem la 2a embarcació amb seu al Port de Vilanova i en unes setmanes estaria previst la incorporació de la 3a embarcació.

ASTMET

Vals de roba de paisà: es demana que hi hagi un millor control sobre la planificació dels efectius que alternen uniformitat amb servei de paisà, ja que hi ha disfuncions en els dies que s’han d’indemnitzar.

Ubicació agents de l’edifici de Bolívia: Manifesten que no tenen resposta de la Prefectura sobre aquest tema. Se’ls demana que davant la posada en marxa d’un concurs general informin si es canviarà o no d’ubicació. Preguntem directament sobre l’afirmació que hi ha a la unitat ASTMET sobre que el nou destí és l’ABP Sants. L’Administració respon que els sap greu, però que en aquesta reunió “no es tracten rumors”.

Recorden que ASTMET és un servei Regional a Barcelona i, per tant, el nou destí i mai serà fora de la ciutat.

Davant la pregunta de la possibilitat que U.I. Astmet entri a les guàrdies regionals de U.I. Barcelona, ens responen que NO està previst.

TRÀNSIT

Estat actual de les reparacions que han de fer al sector Borrassà: ens diuen que ara com ara, no ens poden donar resposta aquesta qüestió.

Possibilitat de moviment del sector i vector Mollet a edifici ACESA Granollers: el dia d’avui no ens poden donar resposta, ja que dependrà de la nova prefectura.

Tancaments i moviments sectors: Es parla sobre el tancament de sectors de Trànsit, on la CGMOB no ha donat resposta a diversos temes plantejats, pel fet que han elevat un informe a la prefectura que és qui ha de prendre la decisió final, juntament amb la DGP traslladant la decisió al proper Consell de la Policia.

Nou concurs provisió especialistes: S’ha de tornar a fer atractiva i potenciar l’especialitat de trànsit i convocar concurs oposició. La plantilla actual té una important manca de regeneració.

Es comenta que és evident que la tasca de prevenció i de presència a les vies, s’ha vist reduïda els darrers anys per la manca constant d’efectius causada per la falta de concursos/oferiments.

Segons el darrer cronograma, no hi ha previst cap concurs de trànsit. Ens comenten que la CGMO s’han de reunir amb la SGRH per demanar efectius amb un oferiment provisional, amb accés a canvi de sectors per als efectius que ja hi són a l’especialitat.

Des dels sindicats assistents opinem que s’han de mantenir els sectors actuals i augmentar la plantilla de forma imminent.

Reconeixement de llocs de treball com a cap d’accidents, i cap oficina tècnica: la CGMOB ho comparteix plenament i ja s’ha demanat que la RLT contempli aquestes places.

Vehicles assignats: hi ha reunions per parlar sobre aquest tema i, per tant, demanen que ho traslladem a aquelles reunions.

UOM, situació després del concurs i possibilitat de realitzar un oferiment: Informen que un 95% es quedarà en plaça definitiva i s’ha reduït la provisionalitat. Valoren si s’ha d’ampliar la plantilla i si s’agafa o no la gent que ja hi era a la UOM

Col·lapse de vies principals (Var 15): en l’actualitat, està regulat per la llei de taxes, la qual diu per quins conceptes es pot fer (conejats no inclosos).
Actualment, es van cobrir alguns serveis amb OE, tot i que les hores vénen regulades per la prefectura i bàsicament és pels POEA.

Es comenta que el Muntatge i desmuntatge dels conejats es cobreixin amb VAR 15, com es feia abans, O bé que la presència de la patrulla uniformada no sigui necessària.
Aquesta qüestió s’ha plantejat al director del SCT perquè la patrulla no hagi de ser-hi present.

Manca de personal a Vielha, possibles solucions: Surt el tema que aquesta manca de personal acaba afectant el sector de Tremp i a les patrulles d’USC, per la qual cosa es torna a insistir en la necessitat d’ampliar plantilla.

Renovació urgent dels vehicles i manca de material i material fet malbé: Comenten que ja es va tractar a la reunió de materials i, per tant, no toca fer-ho en aquesta reunió.

De tota manera es comenta que els darrers vehicles incorporats ja tenen molts quilòmetres pel temps que porten. Es considera que s’haurien de renovar cada 4 anys.

Tal com es va comentar a la primera part d’aquesta reunió, al mes de novembre de 2021, hi ha vehicles de Trànsit amb 8 anys i més de 500.000 quilòmetres fent encara servei, altres amb només 6 anys i amb 400.000 quilòmetres, amb una manca notable d’estabilitat que compromet la seguretat. Furgons de 12 anys i més de 600.000 quilòmetres, motocicletes de 15 anys amb més de 185.000 quilòmetres.

Des de l’SPC ja vam proposar la passada reunió que aquests vehicles, ja que no es poden substituir, passessin una ITV voluntària per detectar possibles avaries en els elements de seguretat del vehicle i evitar un accident. Se’ns va respondre que la ITV es passa per criteris tècnics en els terminis establerts per les normatives, però en cap cas contemplen ITV voluntària.

L’Intendent Gasulla es va comprometre a donar les dades reals dels agents que estan cobrint els torns en el sector de trànsit: Ens informen que a data 16-02-22 hi ha un total de 1148 efectius, repartits de la següent manera:

  • 793 efectius a escamots, un 69% del total, alguns tenen adaptacions.
  • 247 efectius en situacions especials (2a activitat, adaptacions laborals…)
  • 108 efectius serien caps.

Pantalons operatius per a tothom, no només pels no motoristes. Barret groc per als agents. Gorra, roba de pluja: ens expliquen que aquests punts s’han tractat a la comissió de materials.

Nombre de polos insuficients, manca de vestuari al magatzem i denegació, reposició vestuari: es tracta de reposicions necessàries i no ordinàries com es feien en el passat donat que consideren que l’agent ho ha de demanar quan ho necessita.

Homogeneïtzació model operatiu i organitzatiu de les ART. Estem en espera del nou decret d’estructura. La CGMOB ha demanat que les ART pertanyin a la CGMOB i, per tant, a la Divisió de Trànsit I NO a la CSUCOT.

Regulació motocicletes i controls estàtics per temperatures i torns. Des de la CGMOB diuen que els caps de les ART tenen instruccions per tenir cura de les condicions meteorològiques. Si no es compleix, s’ha de posar en coneixement de la divisió de Trànsit.

Manca de Connexió a la DGT: Es va realitzar una actualització per part de la DGT i actualment no hi ha errors.