Reunió Comissaria d’Investigació Criminal CGIC 29/11/2021 (1)

Malgrat que a l’ordre del dia hi havia 10 punts estructurats en tres famílies Investigació, Divisió d’Investigació Criminal i Divisió de Policia Científica, només va ser possible tractar 5 dels 10 punts i no es va fer de manera correlativa a l’ordre dels diferents punts.
La cadència d’aquestes reunions serà trimestral. La següent està prevista al mes de febrer. Aprofitem per recordar que podeu fer arribar totes les problemàtiques i propostes que tingueu de la CGIC als vostres delegats de zona o per correu electrònic a spc@spc-me.cat

1. INVESTIGACIÓ
1.1. Carrera professional. Propostes per a PGA
Comentem les diverses problemàtiques que passen (manca de comandaments a molts destins, de gent que s’incorpora sense formació ni experiència, gent que té experiència i marxa, etc.)

A priori, els problemes actuals per promocionar la carrera professional (haver de marxar, coneixement del territori, etc.) quedarà corregit amb l’aplicació de la territorialitat que permetrà promocionar sense haver de marxar de la regió.

La intenció traslladada per l’Intendent és la de demanar a la Subdirecció canvis. Bàsicament que no surtin a concurs totes les places per tenir més marge de disponibilitat. S’ha demanat la reubicació de places així com la revisió de l’augment d’efectius a la RLT.

Pel que fa al PGA els comentem que és un sistema subjectiu, que genera molts problemes i malestars. Reconeixen que està desfasat i obsolet, expliquen que fan una mitjana a la Comissaria que serveix de pauta per a la resta del territori. I que no hi ha una proposta concreta per canviar el model.

Són partidaris d’una revisió del model per un model més modern i actualitzat, però no els correspon a ells, malgrat que expliquen que, en el seu moment, van ser els creadors del sistema d’enquestes de satisfacció.

1.2. Dotació de més hores extres per evitar més hores acumulades
El seu posicionament vers aquest punt és que estan absolutament d’acord, però que tampoc depèn d’ells. Es planteja la possibilitat de disposar d’una bossa d’hores per part de cada cap d’unitat per poder disposar pels operatius. Finalment, intervé el representant de la subdirecció explicant que això depèn d’ells i que no és el lloc per parlar d’aquest tema donat que no penja de la comissaria.

En aquest punt els recordem i plantegem que la reunió sí que és el lloc on tractar una problemàtica que viem sovint i cal corregir mentre poden buscar la solució d’una bossa d’hores extres: si els/les agents finalitzen les 1680 hores a realitzar en tot l’any policial abans d’hora, la imputació horària hauria d’incloure l’aplicació de coeficients correctors i no imputar-les com a hores acumulades.

Ens trasllada el compromís de revisar aquesta casuística. A la reunió següent demanarem el resultat d’aquesta revisió.

Per la seva part assegura que no existeix cap mena de directriu que no es computin coeficients, malgrat que històricament sí que existien. Es demana una revisió i actualització del programa de gestió horària si és el causant que no s’estiguin introduint correctament.

1.3. Formació descentralitzada, especialitzada i en línia.
Estan absolutament d’acord que cal més formació. Ja es veurà si per regions o centralitzada. Volen reforçar la formació. Han dissenyat un servei de formació permanent reglada. Necessiten formació pròpia que reforçaran amb especialistes externs si amb els interns del mateix cos no arriben a cobrir les necessitats.

Seguiran apostant per les formacions en línia per videoconferència. Volen acords en formació de la comissaria que incloguin a les UI’s.

Exposen els que s’ha fet i el que s’està fent i expliquen que tenen previst dues edicions de formació en mitjans tècnics i dues edicions de fonts confidencials a informació. Està previst que acabin al febrer o març i després faran una valoració (els preguntarem el resultat de la valoració a la pròxima reunió).

1.4. Problemàtica amb els vals de roba
En relació amb aquest punt el representant de la subdirecció recorda que sobre els vals ingressats ja es va donar resposta al Consell de la Policia.

Dins d’aquest punt es fa esment a la problemàtica que alguns/es agents pateixen manca de material (per exemple funda exterior d’armilla).

La representant de la SAUC assegura que si un agent de manera justificada necessita aquesta o altres peces per efectuar diferents serveis (ORIS, etc.) on calgui el material si els demanen es dóna i no els consta cap denegació. I es recorda que aquestes problemàtiques s’elevin a la seva comissió d’uniformitat.

3. DIVISIÓ DE POLICIA CIENTÍFICA

3.1. Novetats en la nova estructura de Policia Científica
El més destacable va ser la comunicació per part de l’Intendent de la intenció de realitzar d’un canvi de model de la Divisió. Presentaran un estudi/proposta a la prefectura.

En espera de saber més detalls i si finalment la Prefectura donarà el vistiplau o no a la proposta, volen apostar per un sistema que segons ells serà més efectiu i consistirà a concentrar efectius de manera supraterritorial.

És a dir, volen eliminar les unitats de les ABP’s de policia científica (ja veurem quantes, com i amb quin criteri) per concentrar-les i poder donar servei a un territori més extens.

Són conscients que això podrà repercutir en la mobilitat dels/les agents afectats/des per la reestructuració. Valoren també la possibilitat que es cobreixin amb voluntaris/es. Són coneixedors que és necessari un canvi en la legislació reguladora per poder dur a terme el projecte.

Han demanat a totes les ABP’s que els passin dades de quants efectius fan tasques de científica. Ja tenen les respostes, la tècnica ha de fer un estudi de l’afectació quan es presenti la proposta a la Prefectura.

Es busca la màxima eficàcia, eficiència i homogeneïtzar la càrrega de feina arreu del territori. El seu posicionament és que no sigui obligatori i que cap funcionari es vegi perjudicat. La pregunta és que passarà si no cobreixen amb voluntaris?

A la pròxima reunió tractarem els punts pendents de l’ordre del dia que van quedar pendents de tractar per manca de temps més els que afegim nous. Quan es faci, us informarem del contingut tractat i del seu posicionament.

* Si accedeixes al comunicat amb la teva contrasenya, podràs veure el document de l’ordre del dia.