Reunio RPCT, 15/06/2022

Respostes a les preguntes tractades a la reunió amb responsables de la RPCT del dia 15 de juny de 2022.

ARRO RPCT:

1- La nostra organització sindical ha rebut queixes d’afiliats que es troben destinats a l’ARRO de la RPCT. Les queixes fan referència a la gran quantitat de modificacions de la planificació del seu servei, sobretot a les jornades de matins, fet que els perjudica molt, sobretot amb la conciliació familiar. Moltes d’aquestes modificacions de servei, es realitzen mitjançant la utilització del sistema de missatgeria WhatsApp, un canal de comunicació que no es considera oficial per realitzar aquest tràmit. Per aquest motiu, i tenint en compte que els agents de les ARRO no fan guàrdies de localització no presencial, instem a què la forma de comunicació de possibles canvis de servei, no es faci de la forma anteriorment indicada.

La resposta rebuda per part del Sotsinspector de l’ARRO RPCT, és reconèixer que efectivament hi ha molts canvis de planificació al torn de matins motivats per les necessitats del servei, i que aquesta notificació de canvis de planificació, inicialment es consulta al caporal responsable de cada equip, sobre com vol que es dugui a terme aquesta comunicació de canvi de planificació, o bé trucant un per un a cada agent, o bé mitjançant WhatsApp, essent el responsable de cada equip el que tria la forma de traslladar aquests canvis.

El Sotsinspector també afegeix que els agents de l’ARRO RPCT, també poden fer servir aquesta xarxa de comunicació per informar de novetats que els afecten en primera persona, com és, per exemple, la de demanar un permís, comunicar una baixa laboral, i d’altres. Per tant, aquest sistema de comunicació és en tots dos sentits.

Fem al·lusió al fet que les notificacions oficials al CME mitjançant la utilització de xarxes socials, no està reconeguda com a oficial, i per aquest motiu, qualsevol comunicació oficial on es faci servir aquest sistema ha de ser amb el consentiment de l’agent que ha de rebre les diferents notificacions.

2- També s’han rebut queixes relacionades amb la dificultat que tenen els agents de l’ARRO de la RPCT per trobar informació sobre com es fa l’adjudicació de les hores extres en aquesta unitat; per aquest motiu, demanem un sistema més transparent a l’hora de saber com es realitza aquesta adjudicació de les hores extres.

El Sotsinspector de l’ARRO amb relació a aquesta pregunta, informa que l’actual sistema per adjudicar les hores extres, és un sistema de roda, triat pels mateixos agents de l’ARRO de la RPCT, que s’ha modificat fins a tres vegades per adaptar-lo a les exigències dels mateixos agents.

Recordem als responsables de la RPCT, que l’adjudicació de les hores extres, ha de respectar sempre el concepte d’igualtat, i d’aquesta manera es garanteix que no es pugui crear la percepció, que la seva adjudicació pot anar amb la intencionalitat de beneficiar a uns, en detriment d’altres.

Els sotsinspectors ens trasllada que ells sempre estaran oberts a qualsevol canvi que els proposin per millorar aquest sistema d’assignació d’hores extres.

3- Hem rebut també una sèrie de suggeriments relacionats amb la formació que realitzen els agents de l’ARRO RPCT, on ens traslladen que aquesta formació s’ampliï i actualitzi més, amb motiu dels continus canvis que es produeixen amb tot el que es relaciona amb l’ordre públic i la seguretat ciutadana.

El Sotsinspector ens facilita la formació que s’ha impartit als agents de l’ARRO RPCT durant els últims dos mesos, afegint que qualsevol integrant de l’ARRO pot aportar idees relacionades amb nous projectes de formació, i que es troben oberts a estudiar qualsevol aportació en relació amb aquest tema.

UNITATS D’INVESTIGACIÓ RPCT:

En relació amb la RLT de les diferents unitats d’investigació de la RPCT, demanem l’estat actual d’efectius reals que desenvolupen la seva tasca professional, sense comptar aquells efectius que es trobin de baixa de llarga durada, llicències, comissions de servei, i reduccions de jornada en aquestes unitats.

La Intendenta sots cap de la RPCT, ens trasllada dades molt detallades del nombre d’efectius que hi ha a la RLT de les diferents unitats d’investigació d’aquesta regió policial, indicant el nombre total d’agents que les integren, i les diferents situacions laborals-administratives en què es troben alguns d’ells, fet que motiva que un número d’aquests efectius no es trobin duent a terme totalment la seva tasca policial a la destinació assignada, o si la duen a terme, ho fan alguns d’ells, amb les reduccions de jornada, llicències, i d’altes situacions laborals a la que tenen el dret d’acollir-se, com no podria ser d’una altra manera.

Una vegada la Intendenta ha facilitat aquestes dades, s’ha pogut constatar, que hi ha algunes unitats, amb quasi un terç dels seus efectius, o de baixa, de permís, amb comissions de servei, o amb reduccions de jornada. Una situació que pot generar una sobrecàrrega de treball per a la resta d’efectius d’aquestes unitats d’investigació. La Intendenta indica que estudiarà aquesta situació.