Signat acord sobre nocturnitat i vals de roba

Acabem de signar un acord de millora de la nocturnitat i vals de roba que és part d’un procés per millorar les condicions de tothom.
Des del Sindicat de Policies de Catalunya, us detallem i resumim els punts signats sobre nocturnitat i vals de roba:

NOCTURNITAT:

1- Increment retributiu del complement de nocturnitat.
El preu de l’hora nocturna treballada que estava a 3,47 € bruts passa a 3,99 € bruts.

2- Exempció de nocturnitat.
Per a les persones funcionàries que tinguin més de 55 anys que desitgin estar exemptes, només requerirà la manifestació formal de la voluntat d’acollir-s’hi. Feta la comunicació, amb independència del quadrant de treball assignat fins a la comunicació, se l’eximirà de la realització de qualsevol planificació de torn nocturn.

3- Torn de nits voluntari
Les persones que vulguin es podran acollir voluntàriament a la planificació de torn nocturn i de tarda/nit el cap de setmana. D’acord amb el quadrant o seqüència horària que correspongui a la seva unitat d’adscripció.

El quadrant que realitzaran serà de 7 x 7 (5 dies de nit 8:30 hores, 2 dies de tarda/nit 12:00 hores i 7 dies de festa).

Aquest horari genera romanent, però 65 hores del mateix quedaran reservades per activitats formatives, reunions i d’altres anàlogues en horari de matí tarda. NO ES PODRAN PLANIFICAR COM A TREBALL ORDINARI.

Així mateix, les hores restants de romanent que no es destinin a aquestes activitats, NO ES DESCOMPTARAN de les bosses d’hores acumulades que traspassin a l’any policial següent.

La voluntat d’acollir-se a aquest torn es podrà manifestar en qualsevol moment de l’any. Durant el mes de gener, amb la publicació de la planificació anual, s’autoritzarà aquesta opció a un nombre màxim de persones per cada unitat, que serà com a màxim el 50% del nombre d’exempcions del torn de nit, siguin per edat o per adaptació del lloc de treball d’aquella unitat en qüestió, així com de les reduccions de jornada de torn nocturn.

La preferència en cas que el nombre de sol·licituds superi el màxim, s’autoritzaran a aquelles persones que no s’hagin acollit mai al torn de nit voluntari o bé als que faci més temps que no s’hagin acollit. El primer any tindran preferència aquelles persones que hagin treballat més jornades de nit i tarda/nit l’any anterior. Aquest criteri regirà pels anys posteriors.

El període serà d’un any, prorrogable a un segon any. Quan s’hagin gaudit 2 anys, el/la funcionari/ària no es podrà tornar a acollir fins passat un any. Totes aquelles persones que hagin estat objecte d’una adaptació del lloc de treball consistent en la no realització de nits, els hi serà denegada.

Es podrà renunciar per circumstàncies personals que puguin ser acreditades documentalment per necessitats sobrevingudes de conciliació amb la vida familiar o per motius de salut.

VALS DE ROBA:

Per fi el val bescanviable ja serà història. Era una de les reivindicacions pendents que més queixes havia generat. S’abonarà per any vençut com a indemnització per raó de servei com preveu la disposició addicional cinquena del Decret 138/2008 de 8 de juliol.

El seu import serà de 250 € bruts o la part proporcional que correspongui. En el cas dels/les escortes l’import serà de 445 € bruts.

En l’exercici del 2023 serà incrementat l’import en un 10%, sempre que existeixi el crèdit pressupostari corresponent.

Avui hem fet un pas més per millorar les condicions laborals, però us avancem que des del Sindicat de Policies de Catalunya (SPC) no ens quedarem aquí, continuarem reclamant millores per a tots els companys i companyes. Endavant!