Vestidors: espai i taquilles insuficients, i més amb la Covid

A conseqüència de la denúncia presentada a Inspecció de Treball per l’SPC, el passat 12 de maig, a St. Celoni, es va realitzar una inspecció de les instal·lacions en especial del vestuari femení. Una setmana abans de la inspecció es van iniciar les obres. Casualitat?

Durant la visita va quedar evidenciat per la Inspectora de Treball que l’espai de les taquilles és insuficient i no compleix la normativa vigent.

Aquests armariets per a la roba de paisà i la de treball també han d’estar separats entre ells quan sigui necessari per a l’estat de la contaminació, brutícia i humitat de la roba de treball. Tampoc s’està complint.

Per complir el que estableix la Llei 31/1995 de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals en concordança amb el RD 486/1997 de 14 d’abril en el seu annex V, punt 2, hem adreçat un escrit a la Direcció General de Policia recordant la irregularitat, la normativa vigent i una solució.

Aquesta problemàtica és generalitzada a gairebé totes les dependències policials i cal solucionar-la. Per aquest motiu hem sol·licitat que a tots els companys/es que realitzin servei uniformat, se’ls doti d’una segona taquilla.

Aquesta mesura evita dos problemes, la manca d’espai per a guardar tot l’equipament policial i la barreja de robes.
Tots som coneixedors de la penositat laboral que ha comportat diverses vegades contactes amb sarna, puces, polls i altres malalties infeccioses. I evitarem penjar les armilles per manca d’espai dins les taquilles, la qual cosa va en detriment de la conservació de les fibres de protecció balística.